Informacja z realizacji programu współpracy na 2011 rok 

 

 Informacja o realizacji programu współpracy na 2011 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 

Rada Gminy Gostycyn Uchwałą Nr L/296/10 z dnia 4 listopada 2010r. przyjęła Program Współpracy na lata 2011-2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

W rozdziale III pkt. II finansowe formy współpracy w/w programu określona została lista priorytetowych zadań publicznych do realizacji.

 

Na podstawie tej listy w roku 2011 zrealizowano następujące zadania publiczne:

 

1)       na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Gminny Klub Sportowy „Myśliwiec” uzyskał środki z budżetu gminy w wysokości  15 000 zł na zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie w roku 2011 w zorganizowanych grupach sportowych działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostycyn”/powierzenie/. W ramach tego zadania przeprowadzono rozgrywki piłki nożnej oraz szachowe. Łącznie odbyło się 26 rozgrywek piłki nożnej i 20 spotkań szachowych. Z projektu pokryto m.in. wpisowe sędziowskie, transport uczestników, ubezpieczenie i badanie zawodników, opiekę medyczną, zakup sprzętu sportowego itp.  

2)       na ochronę i promocję zdrowia –  Stowarzyszenie PASMO uzyskało środki z budżetu gminy w wysokości  2 000 zł na zadanie pn. „Organizowanie i prowadzenie w roku 2011 działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy Gostycyn”. Głównym celem zadania było zapoznanie się z poprawną techniką Nordic Walking. W zajęciach udział brała grupa 20 –osobowa, zakupiono 20 par kijków, postawiono tablicę informacyjną.

 

 

3) na upowszechnianie kultury fizycznej - Uczniowskie Kluby Sportowe , dofinansowanie na

    wyjazdy na basen, kręgle i zakup sprzętu 3 000 zł.  

 

4) na zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej – Parafialny Zespól Caritas Parafii św. Marcina w Gostycynie oraz Parafii św. Bpa Męczennika w Wielkim Mędromierzu uzyskały środki na zakup żywności na paczki świąteczne, akcję letnią pn. Wakacyjny dzieciniec i zimową. Łącznie z tego zadania skorzystało około 160 dzieci. Środki w wysokości 3 300 zł. pochodziły bezpośrednio z puli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

5) na prowadzenie działalności profilaktycznej oraz informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na terenie gminy Gostycyn - na pobyt członków na Ogólnopolskim Spotkaniu AA w Zakroczymiu i Licheniu – grupa AA „Odwaga” uzyskała dotację w wysokości 900 zł. Środki pochodziły bezpośrednio z puli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Ponadto na prowadzenie własnej działalności statutowej środki bezpośrednio z budżetu otrzymały:

 

1)      Klub Seniora „Wrzos” Gostycyn – 289,24 zł na organizację Dnia Seniora,
 500 zł na wycieczkę dla członków klubu

2)      Klub Seniora „Malwa” Pruszcz – 500 zł na wycieczkę dla członków klubu

3)      Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –wycieczka dla dzieci do Ustki- 299 zł

4)      Duszpasterska Wspólnota Rolników Łyskowo- 633,30 zł przewóz zespołu artystycznego do Torunia

5)       Gminna Rada Kobiet w Gostycynie - 499,99 zł na Gminną Wigilię

6)      KGW Pruszcz z okazji 50-lecia koła – zakup mikrofalówki za kwotę 329 zł

7)      Polski Związek Wędkarski – na zawody wędkarskie 242,38 zł

8)      OSP – 270 zł na nagrody rzeczowe, zawody, konkursy dot. ochrony ppoż.

9)      Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych – na konkurs o Borach Tucholskich – 200 zł nagroda rzeczowa

 

Łącznie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych zgodnie z programem współpracy na 2011 rok wydano 17 000 zł, dla UKS, Caritas i AA   7 200 zł z puli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na prowadzenie działalności statutowej organizacji kwotę  ponad 3 762,91 zł 

 

Warto również wspomnieć, iż środki na organizację lokalnych imprez organizowanych w poszczególnych sołectwach, które do tej pory planowane były w budżecie gminy od roku 2011 zostały ujęte do ogólnego budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie. Pula do wykorzystania na sołectwo wynosi po 2 000 zł.

 

W roku 2011 przy współpracy z  Urzędem Gminy przygotowano następujące wnioski o środki z zew.:

 

1)      KGW Mała Klonia „Dbajmy o zdrowie i kondycję” LOG – dofinansowanie w wysokości 2 800 zł

2)      KGW Wielki Mędromierz – „Swojskie nalewki, naleweczki- przepisy babci, mamusi i cioteczki” LOG - nie uzyskano dofinansowania

3)      Świetlica wiejska Przyrowa – Pożyteczne wakacje „Wakacje z Przyrową” - nie uzyskano dofinansowania

4)      OSP Gostycyn „Ekspozycja stała zabytkowego wozu strażackiego w m. Gostycyn” wartość dofinansowania 42 205 zł , umowa w trakcie podpisywania.

 

Ponadto gmina zrealizowała, bądź jest w trakcie realizacji następujących projektów społecznych:

 

1) „Aktywność i współpraca zawsze się opłaca - aktywne wspieranie osób objętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Gostycyn”- otrzymano dofinansowanie  w wysokości 51 000 zł  od MPiPS /Klub Integracji Społecznej/

 

2) Wydanie publikacji pt. "Wielki Mędromierz (1313-2013). Dziedzictwo przeszłości"  wraz z wykonaniem i zamontowaniem pamiątkowej tablicy oraz organizacją obchodów 700-lecia miejscowości Wielki Mędromierz /we współpracy z Radą Sołecką/- wniosek złożony w roku 2011, umowę podpisano w marcu br., realizacja w roku 2013. Wartość projektu wynosi 21 931,30 zł , dofinansowanie 12 481,23 zł

 

3) Wydanie publikacji dziedzictwa kulturowego pt. "Kamienica na pograniczu borowiacko-krajeńskim"  wraz z wykonaniem i zamontowaniem pamiątkowej tablicy oraz organizacją obchodów 580-lecia miejscowości Kamienica. /we współpracy z Radą Sołecką/- wniosek złożony w roku 2011,umowa jest w trakcie podpisywania,  realizacja w roku 2012. Wartość projektu wynosi 31 211,36 zł , dofinansowanie 17 762,56 zł

 

4) Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gostycyn. Projekt zakłada działania, które spowodują aktywizację mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację finansową, czy też niepełnosprawność. W projekcie zaplanowano zakup 40 szt. komputerów i dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych oraz 10 szt. w instytucjach samorządowych. wniosek złożony w roku 2010, umowę podpisano w czerwcu 2011r., realizacja w latach 2011-2014. Wartość projektu wynosi 522 048,00 zł , dofinansowanie 443 740,80 zł

 

 

Ponadto organizacje jak i świetlice wiejskie składają wnioski na konkursy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną.

 

Wójt Gminy w roku 2011 ufundował także nagrody rzeczowe i puchary w związku z  imprezami odbywającymi się w naszej gminie i poza nią.

     
Wszystkie organizacje pozarządowe na prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnie korzystają z pomieszczeń w budynkach komunalnych. Urząd Gminy udziela także pomocy w przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków, informuje o możliwości pozyskiwania dotacji oraz terminach  

 

W roku 2011 Wójt Gminy w ponad 15 przypadkach zwolnił z odpłatności za wynajem sali na zorganizowanie różnych imprez okolicznościowych przez organizacje, stowarzyszenia, Rady Rodziców, szkoły, Rady Sołeckie, a także w ciągu całego roku zwolnił z odpłatności za wynajem hali sportowej i stadionu oraz zapewnił jego bieżące utrzymanie podczas treningów.   

                                                                                                   

Gmina Gostycyn w ramach członkostwa odprowadziła w roku 2011 składki w następującej wysokości:

 

1/ do Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” – 3 288,80 zł

2/ do Towarzystwa Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” – 3 700 zł

3/ do lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka Rybka” – 10 000 zł

 

                                                                                                    Iwona Śpica

 

Gostycyn, dnia 19-03-2012r.

 

Liczba odwiedzin : 597
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Śpica
Czas wytworzenia: 2013-05-15 09:33:27
Czas publikacji: 2013-05-15 09:33:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak