Informacja z realizacji programu współpracy na 2012 rok 

 

 Informacja o realizacji programu współpracy na 2012 rok
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 

Rada Gminy Gostycyn Uchwałą Nr L/296/10 z dnia 4 listopada 2010r. przyjęła Program Współpracy na lata 2011-2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

W rozdziale III pkt. II finansowe formy współpracy w/w programu określona została lista priorytetowych zadań publicznych do realizacji.

Na podstawie tej listy w roku 2012 zrealizowano następujące zadania publiczne:

 

a) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 

 1. Gminny Klub Sportowy „Myśliwiec” uzyskał środki z budżetu gminy w wysokości  35 000 zł na zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie w roku 2012 działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostycyn”/powierzenie/. W ramach tego zadania przeprowadzono rozgrywki piłki nożnej oraz szachowe.  Z projektu pokryto m.in. wpisowe sędziowskie, transport uczestników, ubezpieczenie i badanie zawodników, opiekę medyczną, zakup sprzętu sportowego, instruktaż drużyn  itp.

 

2. Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” na zadnie „Zumba” /wsparcie/ otrzymało 4 350 zł z czego nie wykorzystało i zwróciło 250 zł. W ramach projektu zorganizowano 12 zajęć z podstawowymi krokami tańców latynowskich (salsa, reggaeton, cha-cha) dla mieszkanek naszej gminy.

 

b) na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji:

 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Gostycynie uzyskała środki z budżetu gminy w wysokości  7 000 zł na zadanie: „Ekspozycja stała zabytkowego wozu strażackiego w m. Gostycyn”. OSP złożyło wniosek z własnej inicjatywy na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie. Środki były uzupełnieniem do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków PO RYBY. W ramach zadania wykonano wiatę do ekspozycji zabytkowego wozu strażackiego.

 

4) na zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej – Parafialny Zespól Caritas Parafii św. Marcina w Gostycynie oraz Parafii św. Bpa Męczennika w Wielkim Mędromierzu uzyskały środki na zakup żywności na,  akcję letnią i zimowa pn. Wakacyjny dzieciniec i zimową. Łącznie z tego zadania skorzystało około 160 dzieci. Środki w wysokości 2 700 zł. pochodziły bezpośrednio z puli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

5) na prowadzenie działalności profilaktycznej oraz informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na terenie gminy Gostycyn - na pobyt członków na Ogólnopolskim Spotkaniu AA w Zakroczymiu i Licheniu – grupa AA „Odwaga” uzyskała dotację w wysokości 900 zł. Środki pochodziły bezpośrednio z puli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Ponadto na prowadzenie własnej działalności statutowej środki bezpośrednio z budżetu otrzymały:

 

1)      Klub Seniora „Wrzos” Gostycyn – 497,72 zł na organizację Dnia Seniora,
 500 zł na wycieczkę dla członków klubu

2)      Klub Seniora „Malwa” Pruszcz – 500 zł na wycieczkę dla członków klubu

3)      Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –wycieczka dla dzieci do Ustki- 300 zł

4)      Duszpasterska Wspólnota Rolników Łyskowo- 500,00 zł zł majówka

5)      Gminna Rada Kobiet w Gostycynie – 500,00 zł na Gminny Dzień Kobiet

6)      KGW Bagienica – 1 056,81 zł na Gminną Wigilię

7)      KGW M Klonia z okazji 65-lecia koła – zakup artykułów za kwotę 1 063,80  zł, zakup mikrofalówki 299,00

8)      KGW W. Mędromierz z okazji 45-lecia koła – 750

9)      Polski Związek Wędkarski – na zawody wędkarskie 236,29 zł

10)  OSP na nagrody rzeczowe, zawody, konkursy dot. ochrony ppoż. 400 zł

11)  OSP – Gminny Dzień Strażaka – 1000,01

 

Łącznie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych zgodnie z programem współpracy na 2012 rok wydano 46 100 zł, dla  Caritas i AA   3 600 zł z puli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na prowadzenie działalności statutowej organizacji kwotę  ponad 7 600 zł 

 

Warto również wspomnieć, iż środki do dyspozycji sołtysa, na organizację lokalnych imprez organizowanych w poszczególnych sołectwach ,z wyjątkiem m. Piła, , które do tej pory planowane były w budżecie gminy zostały ujęte do ogólnego budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie. Pula do wykorzystania na sołectwo wynosiła po 2 060,00 zł, co daje kwotę łączną 20 600 zł na dofinansowanie 10 sołectw.

 

W roku 2012 przy współpracy z  Urzędem Gminy przygotowano następujące wnioski o środki z zew.:

 

1)      Rada Sołecka Wielki Mędromierz – „Pożyteczne Ferie” – 2000,00 zł FWW

2)      UG Gostycyn „TIK TAK NASZ CZAS” – MPiPS – nie uzyskano dofinansowania

3)      OSP Gostycyn „Ekspozycja stała zabytkowego wozu strażackiego w m. Gostycyn” wartość dofinansowania 42 205 zł.

 

Ponadto gmina zrealizowała, bądź jest w trakcie realizacji następujących projektów społecznych:

 

1) Wydanie publikacji dziedzictwa kulturowego pt. "Kamienica na pograniczu borowiacko-krajeńskim"  wraz z wykonaniem i zamontowaniem pamiątkowej tablicy oraz organizacją obchodów 580-lecia miejscowości Kamienica. /we współpracy z Radą Sołecką/- wniosek zrealizowano w roku 2012. Wartość projektu wyniósł 31 211,36 zł , dofinansowanie 17 762,56 zł. Wniosek o płatność końcową jest obecnie w trakcie weryfikacji po 1 uzupełnieniu.

2) Wydanie publikacji pt. "Wielki Mędromierz (1313-2013). Dziedzictwo przeszłości"  wraz z wykonaniem i zamontowaniem pamiątkowej tablicy oraz organizacją obchodów 700-lecia miejscowości Wielki Mędromierz /we współpracy z Radą Sołecką/- wniosek złożony w roku 2011, umowę podpisano w marcu br., realizacja w roku 2013. Wartość projektu wynosi 21 931,30 zł , dofinansowanie 12 481,23 zł.  Realizacja zadania nastąpi do końca czerwca 2013r.

3) Małe projekty:

1. M. Klonia „Remont zaplecza świetlicy w m. Mała Klonia wraz z wyposażeniem”
48 506,46 zł, dofinansowanie 25 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi do końca lipca 2013r.

2. W. Mędromierz –  „Promowanie tradycji pszczelarskiej w m. W. Mędromierz”
34 009,50  zł, dofinansowanie 20 906,48 zł.

 

Poza tym  dwa kolejne „Małe projekty” realizowane będą przez Gminny Ośrodek Kultury. Będą to zadania: „Remont pomieszczeń zaplecza świetlicy w m. Bagienica wraz z wyposażeniem” oraz „Remont pomieszczeń zaplecza świetlicy w miejscowości Wielka Klonia wraz z wyposażeniem”. Wartość obu projektów wynosi 65 944,89 zł, dofinansowanie 37 529,60 zł.

Zakończyło się postępowanie ofertowe. Obecnie trwa podpisywanie umów
z wykonawcami.

 

 

4) Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gostycyn. Projekt zakłada działania, które spowodują aktywizację mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację finansową, czy też niepełnosprawność. W projekcie zaplanowano zakup 40 szt. komputerów i dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych oraz 10 szt. w instytucjach samorządowych. wniosek złożony w roku 2010, umowę podpisano w czerwcu 2011r., realizacja w latach 2011-2014. Wartość projektu wynosi 522 048,00 zł . W dniu 25.02.2013r. gmina podpisała aneks do umowy, który gwarantuje 100% dofinansowania zadnia. To oznacza, że gmina nie będzie zobligowana do wykładania środków własnych z budżetu gminy.

  

 5) Odnowa wsi -  „Aktywność i współpraca zawsze się opłaca – rekreacyjne zagosp. terenów oraz doposażenie świetlic wiejskich w m. Pruszcz, Przyrowa, Łyskowo,
W. Mędromierz, Gostycyn oraz M. Klonia i W. Klonia” - 575 857,84  zł, dofinansowanie
 431 785,00 zł.
Część zadania wykonano w 2012r., kolejną część planuje się wykonać
w 2013r. Obecnie trwa podpisywanie umów z wykonawcami.

 

Ponadto organizacje jak i świetlice wiejskie składają wnioski na konkursy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną.

 

Wójt Gminy w roku 2012 ufundował także nagrody rzeczowe i puchary w związku z  imprezami odbywającymi się w naszej gminie i poza nią.

     
Wszystkie organizacje pozarządowe na prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnie korzystają z pomieszczeń w budynkach komunalnych tj. w świetlicach oraz z sali gimnastycznej i boiska. Urząd Gminy udziela także pomocy w przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków, informuje o możliwości pozyskiwania dotacji z innych źródeł.

 

W roku 2012 Wójt Gminy w ponad 15 przypadkach zwolnił z odpłatności za wynajem sali na zorganizowanie różnych imprez okolicznościowych przez organizacje, stowarzyszenia, Rady Rodziców, szkoły, Rady Sołeckie, a także w ciągu całego roku zwolnił z odpłatności za wynajem hali sportowej i stadionu oraz zapewnił jego bieżące utrzymanie podczas treningów.   

                                                                                                   

Gmina Gostycyn w ramach członkostwa odprowadziła w roku 2012 składki
w następującej wysokości:

 

1/ do Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” – 3 213,00 zł

2/ do Towarzystwa Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” – 3 748,50 zł

3/ do Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka Rybka” – 10 000 zł

 

Iwona Śpica

 

Gostycyn, dnia 02-04-2013r.

 

Liczba odwiedzin : 584
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Śpica
Czas wytworzenia: 2013-05-15 09:35:06
Czas publikacji: 2013-05-15 09:35:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak