Informacja o realizacji programu współpracy na 2013 rok 

 

  Informacja o realizacji programu współpracy na 2013 rok
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 

 

 

Rady Gminy Gostycyn Uchwałą Nr L/296/10 z dnia 4 listopada 2010r. przyjęła Program Współpracy na lata 2011-2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W rozdziale III pkt. II finansowe formy współpracy w/w programu określona została lista priorytetowych zadań publicznych do realizacji.

 Na podstawie tej listy w roku 2013 zrealizowano następujące zadania publiczne:

 a) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

 

 1. Gminny Klub Sportowy „Myśliwiec” uzyskał środki z budżetu gminy w wysokości  40 000 zł na zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie w roku 2013 działań sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z terenu gminy Gostycyn”/powierzenie/. W ramach tego zadania przeprowadzono rozgrywki piłki nożnej oraz szachowe.  Z projektu pokryto m.in. wpisowe sędziowskie, transport uczestników, ubezpieczenie i badanie zawodników, opiekę medyczną, zakup sprzętu sportowego, instruktaż drużyn  itp.

 

2) na zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej – Parafialny Zespól Caritas Parafii św. Marcina w Gostycynie oraz Parafii św. Bpa Męczennika w Wielkim Mędromierzu uzyskały środki na zakup żywności na,  akcję letnią i zimowa pn. Wakacyjny dzieciniec i zimową. Łącznie z tego zadania skorzystało około 160 dzieci. Środki w wysokości 2 700 zł pochodziły bezpośrednio z puli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3) na prowadzenie działalności profilaktycznej oraz informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na terenie gminy Gostycyn - na pobyt członków na Ogólnopolskim Spotkaniu AA w Zakroczymiu i Licheniu – grupa AA „Odwaga” uzyskała dotację w wysokości 774 zł. Środki pochodziły bezpośrednio z puli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Gostycyn i Mała Klonia otrzymały dofinansowanie do zakupu strojów sportowych – 9 000 zł

 Na prowadzenie własnej działalności statutowej środki bezpośrednio z budżetu otrzymały:

 1)      Klub Seniora „Wrzos” Gostycyn – na organizację Dnia Seniora 319,54 zł,
na wycieczkę dla członków klubu  361,26 zł

2)      Klub Seniora „Malwa” Pruszcz –na wycieczkę dla członków klubu 300 zł

3)      Klub Seniora „Spokojna Przystań” upominek z okazji Dnia Seniora  140 zł

4)      KGW M. Klonia – na Gminny Dzień Kobiet 445,53 zł

5)      KGW Mała Klonia – na Gminną Wigilię 401,56

6)      Polski Związek Wędkarski – na zawody wędkarskie 222,04 zł

7)      OSP na nagrody rzeczowe, zawody, konkursy dot. ochrony ppoż. 275 zł

8)      OSP – Gminny Dzień Strażaka – 1000,00

 Warto również wspomnieć, iż środki do dyspozycji sołtysa, na organizację lokalnych imprez organizowanych w poszczególnych sołectwach  , które do tej pory planowane były w budżecie gminy zostały ujęte do ogólnego budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie. Pula do wykorzystania na sołectwo wynosiła po 2 060,00 zł, co daje kwotę łączną 20 600 zł na dofinansowanie 10 sołectw.

 

W roku 2013 przy współpracy z  Urzędem Gminy przygotowano następujące wnioski o środki z zew.:

 1)      Gminna Biblioteka Publiczna „Wieś na weekend” – Obchody 700-lecia Wielkiego Mędromierza – 5500 zł

 

Ponadto gmina zrealizowała następujące projekty społeczne:

     Małe projekty:

 1) Wydanie publikacji pt. "Wielki Mędromierz (1313-2013). Dziedzictwo przeszłości"  wraz z wykonaniem i zamontowaniem pamiątkowej tablicy oraz organizacją obchodów 700-lecia miejscowości Wielki Mędromierz /we współpracy z Radą Sołecką/. Wartość projektu wyniosła 21 931,30 zł , dofinansowanie 12 481,23 zł.  

 2) M. Klonia „Remont zaplecza świetlicy w m. Mała Klonia wraz z wyposażeniem”
Wartość projektu wyniosła 48 506,46 zł, dofinansowanie 25 000,00 zł.

 

3) W. Mędromierz –  „Promowanie tradycji pszczelarskiej w m. W. Mędromierz”
Wartość projektu wyniosła 34 009,50  zł, dofinansowanie 20 906,48 zł.

Poza tym  dwa kolejne „Małe projekty” zrealizowane zostały  przez Gminny Ośrodek Kultury. Były to zadania: „Remont pomieszczeń zaplecza świetlicy w m. Bagienica wraz z wyposażeniem” oraz „Remont pomieszczeń zaplecza świetlicy w miejscowości Wielka Klonia wraz z wyposażeniem”. Wartość obu projektów wyniosła 65 944,89 zł, dofinansowanie 37 529,60 zł.

 4) W roku 2013 nadal trwał projekt pn. :Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gostycyn”. Wartość projektu wynosi 522 048,00 zł . W dniu 25.02.2013r. gmina podpisała aneks do umowy, który gwarantuje 100% dofinansowania zadania. To oznacza, że gmina nie będzie zobligowana do wykładania środków własnych z budżetu gminy.

5) Odnowa wsi -  „Aktywność i współpraca zawsze się opłaca – rekreacyjne zagosp. terenów oraz doposażenie świetlic wiejskich w m. Pruszcz, Przyrowa, Łyskowo,
W. Mędromierz, Gostycyn oraz M. Klonia i W. Klonia” - 575 857,84  zł, dofinansowanie
 431 785,00 zł.
Część zadania wykonano w 2012r., kolejną część  wykonano
w 2013r.

 

Ponadto organizacje jak i świetlice wiejskie składają wnioski na konkursy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną.

 

Wójt Gminy w roku 2013 ufundował także nagrody rzeczowe i puchary w związku z  imprezami odbywającymi się w naszej gminie i poza nią.

     
Wszystkie organizacje pozarządowe na prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnie korzystają z pomieszczeń w budynkach komunalnych tj. w świetlicach oraz z sali gimnastycznej i boiska. Urząd Gminy udziela także pomocy w przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków, informuje o możliwości pozyskiwania dotacji z innych źródeł.

 

 W roku 2013 Wójt Gminy w ponad 20 przypadkach zwolnił z odpłatności za wynajem sali na zorganizowanie różnych imprez okolicznościowych przez organizacje, kluby, stowarzyszenia, Rady Rodziców, Rady Sołeckie, a także w ciągu całego roku zwolnił z odpłatności za wynajem hali sportowej i stadionu.

                                                                                              

Gmina Gostycyn w ramach członkostwa odprowadziła w roku 2013 składki w następującej wysokości:

 1/ do Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” – 3 211,80 zł

2/ do Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka Rybka” – 10 000 zł

 

                                                                                                    Iwona Śpica

 

 Gostycyn, dnia 25-03-2014r.

 

Liczba odwiedzin : 539
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Śpica
Czas wytworzenia: 2014-04-28 07:59:57
Czas publikacji: 2014-04-28 07:59:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak