Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań” w Gostycynie 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Gostycyn
na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn.zm.)
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań” w Gostycynie

 

I.
Określenie stanowiska: stanowisko kierownicze urzędnicze.
Nazwa stanowiska: Kierownik Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań” w Gostycynie
Wymiar czasu pracy: 1/8 etatu
Przewidywany termin zatrudnienia: od 01.09.2016 r.
Miejsce pracy:
Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” w Gostycynie
ul. Słoneczna 4
89-520 Gostycyn
Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.12.2014 r. w sprawie: wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz.1786) oraz według regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Gostycyn i kierowników jednostek budżetowych .

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1) Kierownikiem Klubu Dziecięcego może być osoba posiadająca kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
2) Kierownikiem Klubu Dziecięcego może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe,  albo co najmniej wykształcenie średnie zgodnie z art. 16 ustawy  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3) obywatelstwo polskie,
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwa skarbowe,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) daje rękojmię należytego sprawowania opieki

7) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz włada rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona

8) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego prze sąd

9) nieposzlakowana opinia
10) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

11). znajomość przepisów prawa a w szczególności : ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisów z zakresu oświaty , finansów publicznych , samorządu terytorialnego , zamówień publicznych , przepisów prawa pracy

12) mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.

III. WYMAGANIA DODATKOWE
1) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
2) wysoka kultura osobista,
3) odporność psychiczna,
4) samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność i dyspozycyjność.
5) umiejętność kierowania zespołem lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

 


IV. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1. Organizowanie, nadzorowanie i kierowanie pracą jednostki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Klubu.
3. Składanie informacji Wójtowi na temat finansowej i bieżącej działalności Klubu.
4. Opracowywanie projektów planów finansowych Klubu.
5. Współpraca z odpowiednimi organami .
6. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzenia, polecenia służbowe, regulaminy i instrukcje).
8. Udostępnianie informacji dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej do BIP.
9. Zatwierdzanie do wypłaty wszystkich płatności związanych z funkcjonowaniem Klubu.
10. Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad wykorzystaniem środków finansowych.
11. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących Klubu.
12. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie spraw finansowych.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
1) list motywacyjny,
2) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
3) kopia dowodu osobistego,
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe,
6) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn.zm)

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 14 dni licząc od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 07.07.2016 r. do godz. 15.15.
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Gostycyn  ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Konkurs na Kierownika Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań” w Gostycynie.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatem. O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gostycyn oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Gostycyn.

Gostycyn, dnia 23.06.2016 r.

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Gostycyn

                                                                                                                                             /-/ mgr Ireneusz Kucharski
                                                                                             

 

Załączniki

Informacja o konkursie.pdf

Data: 2016-06-23 14:38:42 Rozmiar: 35.74k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 410
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ireneusz Kucharski
Czas wytworzenia: 2016-06-23 14:32:34
Czas publikacji: 2016-06-23 14:38:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak