OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Gostycyn  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gostycyn

 

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

Nr działki

Oznaczenie nieruchomości

 

Pow. działki

w ha

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości
i przeznaczenie

Forma sprzedaży


Cena nieruchomości netto w zł


Cena wywoławcza nieruchomości

brutto w zł

Wysokość wadium  w zł

Minimalne postąpienie w licytacji  1% ceny wywoławczej

1.

Gmina Gostycyn,

Gostycyn

dz. 1234/6  –
RIVb

0,0826

BY1T/00019780/1

Obręb Gostycyn MPZP – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 MN

przetarg ustny nieograniczony

35.200,00

Kwota brutto 43.296,00 zł

(w tym VAT 8.096,00 zł)

3.520,00 zł

400,00 zł

Nieruchomości wolne są od wszelkich długów, ciężarów, hipotek oraz praw i roszczeń osób trzecich.

 

 

I. Przetarg odbędzie się w dniu 04.09.2017 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gostycynie ul. Bydgoska 8 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- dokonanie wpłaty wadium  na rachunek bankowy Gminy Gostycyn w BS Koronowo o/Gostycyn nr rachunku  63 8144 0005 2003 0030 1124 0005 do dnia  31.08.2017 r.

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokalizacji środków na rachunku Gminy.

W miejscu wyznaczonym do przeprowadzenia przetargu w trakcie prowadzenia przetargu oprócz członków komisji przetargowej mogą przebywać uczestnicy przetargu (pełnomocnicy), którzy wpłacili wadium oraz osoby towarzyszące uczestnikom przetargu – bez prawa zabierania głosu (max. 1 osoba). Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej współwłasności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców- t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1061 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga tego zezwolenia.

Do wylicytowane ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zostanie uregulowana jednorazowo najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.    

Przetarg jest ważny bez względu  na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Gostycyn może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póżn. zm. ) upłynął 25.07. 2017 r.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem mowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

 

Dodatkowych informacji udziela stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej Urzędu Gminy Gostycyn ul. Bydgoska 8, tel. 52 3367317.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Gostycyn  www.gostycyn.pl i Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.gostycyn.pl/  oraz wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostycyn.

  

Gostycyn, dnia 26.07.2017 r.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Gostycyn
/-/ mgr Ireneusz Kucharski

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 259
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Jutrowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Stolzenburg
Czas wytworzenia: 2017-07-26 08:39:41
Czas publikacji: 2017-07-26 08:45:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak