OBWIESZCZENIE 

 

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.23.3.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania z wniosku Skarbu Państwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Zamrzenica z siedzibą w Zamrzenicy, Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław, reprezentowanego /na podstawie pełnomocnictwa z dnia 2 sierpnia 2018 r./ przez Panią Dorotę Hausa, BSiPBW HYDROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań,  przedłożonego w dniu 11 grudnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie, odbudowie i przebudowie urządzeń i obiektów małej retencji wodnej w Nadleśnictwie Zamrzenica – postępowanie 3” dla zadania: „Mała retencja oraz ochrona łąk mokradłowych w Leśnictwie Pieńkowo” na części działek o nr ewid. 204-LP, 205-LP, 206-LP, 207-LP, 208-LP i 209-LP położonych w Pruszczu, gmina Gostycyn.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zainteresowani mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem, w Urzędzie Gminy w Gostycynie, ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn, pokój nr 2, w terminie 14 dni od daty podania powyższego wniosku do publicznej wiadomości.  

 

                                                Wójt Gminy Gostycyn
                                            /-/ mgr Ireneusz Kucharski

 

Gostycyn, dnia 14 grudnia 2018 r.

 

Liczba odwiedzin : 40
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Giłka
Osoba odpowiedzialna za informację : Roma Giersz
Czas wytworzenia: 2018-12-14 12:23:40
Czas publikacji: 2018-12-14 12:23:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak