OBWIESZCZENIE 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.18.10.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 582/4, 532 i 585/1 w celu zasilania odbiorców na działkach o nr ewid. 525/4 i 526/4 położonych w Pruszczu, gmina Gostycyn

 

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 24 grudnia 2018 r. na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Chojnice, ul. Sępoleńska 15, 89-600 Chojnice przedłożony w dniu 14 listopada 2018 r.  została wydana decyzja nr PP.6733.18.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 582/4, 532 i 585/1 w celu zasilania odbiorców na działkach o nr ewid. 525/4 i 526/4 położonych w Pruszczu, gmina Gostycyn.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zainteresowani mogą zapoznać się z przedłożonymi przez inwestora dokumentami oraz wydaną decyzją w Urzędzie Gminyw Gostycynie, ul. Bydgoska 8, pokój nr 2, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Gostycyn, dnia 24 grudnia 2018 r.

                                                          Wójt Gminy Gostycyn
                                                      /-/ mgr Ireneusz Kucharski

 

Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Roma Giersz
Osoba odpowiedzialna za informację : Roma Giersz
Czas wytworzenia: 2018-12-24 10:31:46
Czas publikacji: 2018-12-24 10:31:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak