OBWIESZCZENIE 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.19.10.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kompleksowego Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem na działkach o nr ewid. 26/5 i 26/6 położonych w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn

 

   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 r. na wniosek Gminy Gostycyn, ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn przedłożony w dniu 16 listopada 2018 r. została wydana decyzja nr PP.6733.19.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kompleksowego Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem na działkach o nr ewid. 26/5 i 26/6 położonych w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zainteresowani mogą zapoznać się z przedłożonymi przez inwestora dokumentami oraz wydaną decyzją w Urzędzie Gminy w Gostycynie, ul. Bydgoska 8, pokój nr 2, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Gostycyn, dnia 28 grudnia 2018 r.

                                      Z up. Wójta Gminy
                                   mgr Dorota Gromowska
                                       Sekretarz Gminy

 

Liczba odwiedzin : 16
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Roma Giersz
Osoba odpowiedzialna za informację : Roma Giersz
Czas wytworzenia: 2018-12-28 12:54:46
Czas publikacji: 2018-12-28 12:54:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak