Uchwała w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 

 

UCHWAŁA NR / /07
Rady Gminy Gostycyn
z dnia     2007

w sprawie  wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.. 8  ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych (Dz. U Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:


§1  Rada Gminy Gostycyn występuje z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy dla miejscowości Piła, położonej w obrębie Gostycyn, gmina Gostycyn.


§2
Zobowiązuje się Wójta do skompletowania całości dokumentów wymaganych do przedstawienia wniosku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i w sposób zwyczajowo przyjęty.


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY GOSTYCYN Z DNIA


Projekt uchwały został przedłożony zgodnie z wnioskiem Rady Gminy Gostycyn na sesji nr  XLII z dnia 22 marca 2006 r. w którym zobowiązano Wójta do wniesienia pod obrady Rady Gminy stosowny projekt uchwały. Poprzedni projekt  uchwały został odrzucony z powodu nie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy w 2006 r. na wydzielenie miejscowości Piła.
Uchwała  nr IV/18/06 z dnia 28.12.2006 RGG w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok przewiduje środki finansowe w wysokości 21 tys. złotych , które Gmina Gostycyn poniesie w przypadku pozytywnego przyjęcia wniosku przez MSWIA. Wartość powyższa zawiera całość kosztów polegających na sporządzeniu nowej mapy ewidencji gruntów miejscowości Piła, zmodyfikowanie istniejącej mapy wsi Gostycyn i  Gminy Cekcyn, podział dróg, sporządzenie wykazu zmian gruntowych dla ewidencji, sporządzenie dokumentów prawnych celem wprowadzenia zmian  do ksiąg wieczystych poszczególnych nieruchomości wkreślenie przebiegu nowych granic administracyjnych na mapę zasadniczą w skali 1:5000, założenie nowej bazy graficznej dla gminy Gostycyn, w systemie GEOKATASTER. Koszty wyodrębnienia geodezyjnego zostały podane na podstawie oferty złożonej przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Innym kosztem, które Gmina Gostycyn poniesie w roku 2008  jest oznaczenie miejscowości i ulic – 8 896,24 zł.
Koszt  Skarbu Państwa odnośnie wymiany dowodów osobistych według stanu zameldowania na dzień 10.01.2007 r. wyniesie 96 osób x 30,00 zł. = 2 880 zł.
Kolejnymi kosztami są wydatki, które poniosą mieszkańcy Piły i osoby, które mają tam działki.
- koszt  wymiany prawa jazdy    w wysokości 31 osób x 76,50 zł. = 2 371,50 zł.
- koszt zmian wpisów w księgach wieczystych w wysokości 307 x 60,00 = 18 420,00 zł.
Łączny koszt zmian wpisów w księgach wieczystych może ulec zmianie, gdyż niektórzy właściciele nieruchomości mają wpisanych kilka działek w jednej księdze wieczystej. Koszt dotyczący wpisów  może być zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pokryty przez budżet gminy.  Wymaga to jednak zgody Rady Gminy.
Podsumowując  łączny koszt wyniesie 53 567,74 zł.
W związku z planami utworzenia miejscowości Piła w dniu 13 marca 2006 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sołectwie Gostycyn, w których 59 % opowiedziało się za utworzeniem miejscowości, 29 % było przeciwnych, 12 % wstrzymało się od głosu.

 


Liczba odwiedzin : 508
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Roma Giersz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ireneusz Kucharski
Czas wytworzenia: 2007-03-09 13:06:00
Czas publikacji: 2007-03-09 13:06:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak