Uprawnienia 

 

Uprawnienia 

UPRAWNIENIA WÓJTA

Do podstawowych uprawnień wójta (na podstawie ustawy o samorządzie gminnym) należy:
1. wykonywanie uprawnień rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa;
2. do tych zadań należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
2) określenie sposobu wykonywania uchwał;
3) gospodarowanie mieniem komunalnym;
4) wykonywanie budżetu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

3. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;.
4. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

Powierzone zadanie wójt wykonuje za pomocą urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Prowadzenie określonych spraw wójt może powierzyć sekretarzowi gminy. Ponadto jako kierownik urzędu gminy wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 


Liczba odwiedzin : 498
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-07-02 00:00:00
Czas publikacji: 2003-07-02 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak