Statut 

 

Statut 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOSTCYNIE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie jest samorządową instytucją kultury .

§2
1. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie jest Rada Gminy Gostycyn.
2. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność finansową ustaloną dla instytucji kultury.
3. Gminny Osrodek Kultury w Gostycynie posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru kultury prowadzonego przez Gminę Gostycyn.

§3
1. Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie swoją działalnośią obejmuje teren gminy Gostycyn.
2. W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie wchodzą:
a) dom kultury w Gostycynie;
b) biblioteka w Gostycynie z filiami w Wielkim Mędromierzu, w Wielkiej Kloni i w Pruszczu;
c) dom kultury w Wielkiej Kloni;
d) świetlica w Kamienicy;
e) świetlica w Pruszczu;
3. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie jest miejscowość Gostycyn ul.Główna 35 .

§4
Postawą działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie stanowią:
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j.t. Dz..U. z 1997 r. Nr. 110 poz. 721)
2. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz.1014)
3. Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12 poz. 136)
4. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 339)
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn, zmianami )
6. Postanowienia niniejszego statutu.

§5
1. Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie używa pieczęci podłużnej o nastepującej treści:
Gminny Ośrodek Kultury
ul.Główna 35
89-520 Gostycyn
tel.3346153
woj.kujawsko-pomorskie
2. Biblioteka do pieczętowania księgozbiorów używa okrągłej pieczęci, o otoku której znajduje się napis „Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie”

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§6
1. Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest:
a) prowadzenie działalności kulturalnej w placówkach kultury i świetlicach wiejskich na terenie gminy;
b) prowadzenie bibliotek publicznych;
c) współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi w zakresie kultury;
2. Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, tworzenia
warunków upowszechniania kultury.
3. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową dziłalnością na podstawie własnych programów uwzględniających społeczne oczekiwania.
4. Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania w zakresie przygotowania społeczeństwa do twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze.

§7
1. Zasadniczymi funkcjami Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie są:
a) doskonalenie metodyki działalności placówek upowszechniania kultury i społecznego ruchu kulturalnego;
b) stymulowania rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego na terenie gminy;
c) gromadzenie informacji o działalności placówek kultury i amatorskiego
d) ruchu artystycznego;
e) rozwijanie , zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy bibliotecznej.
2. W szczególności do zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie należy:
1/ wypracowanie form współpracy z placówkami w zakresie działalności kulturalno-wychowawczej;
2/ inspirowanie różnych form aktywności kulturalnej na terenie gminy;
3/ współdziałanie z instytucjami, organizacjami, towarzystwami i stowarzyszeniami kulturalnymi w zakresie zadań określonych w statucie;
4/ udzielanie pomocy merytorycznej amatorskiemu ruchowi artystycznemu;
5/ współdziałanie z instytucjami oświatowymi i artystycznymi w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży;
6/ sprawowanie nadzoru merytorycznego nad świetlicami działającymi na terenie gminy;
7/ gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostepnianie dóbr kultury, w szczególności prowadzenie kroniki gminnej;
8/ gromadzenie, opracowań i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
9/ kierowanie dobrem materiałów bibliotecznych do bibliotek
10/ udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń miedzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzeży oraz ludzi niepełnosprawnych;
11/ prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa;
12 /współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych
13 /wspomaganie funkcji dydaktycznych i wychowawczych szkoły;
14 /zapewnienie uczniom i nauczycielom dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji;
15/ doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

§8
Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie na podstawie odrębnych przepisów prowadzi działalność:
a)gospodarczą;
b)rozrywkową;
c)turystyczno-rekreacyjną;
d)imprezy zlecone (okolicznościowe, promocyjne, rodzinne i obrzędowe);
e)festyny rekreacyjno-rozrywkowe.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§9
Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie opracowuje roczne plany swojej działalności.

§10
1. Na czele Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie stoi Dyrektor, który powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gostycyn po zaciągnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych .
2. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójt Gminy Gostycyn na podstawie obowiązujących przepisów Ministra Kultury i Sztuki na czas określony – 5 lat.
3. Do czasu roztrzygnięcia konkursu Wójt Gminy powołuje p.o. Dyrektora placówki.
4. Warunki pracy i płacy dla Dyrektora GOK określa Wójt Gminy.

§11
1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników GOK.

§12
1. Przy Gminnym Ośrodku Kultury może być powołana Rada Programowa, którą powołuje Wójt Gminy na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne, stowarzyszenia kulturalne, placówki kultury i instytucje kulturalno-wychowawcze.
2. W skład Rady Programowej wejdzie przynajmniej po 1 przedstawicielu z każdej miejscowości.
3. Pracami Rady kieruje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
4. Zasady, cele i zakres działalności Rady określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Dyrektora GOK.
5. Praca w Radzie Programowej jest pracą społeczną.

§13
1. Strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury, w tym zasady i tryb tworzenia poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin GOK.
2. Regulamin organizacyjny GOK nadaje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
3. Regulamin wynagradzania GOK nadaje Dyrektor.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§14
1. Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania .
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury sporzadzony przez Dyrektora.
Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury zawiera:
a/ plan przychodów i rozchodów;
b/ wysokości dotacji udzielonej z budżetu gminy;
c/ plan remontów inwestycji.
3. Przychodami Gminnego Ośrodka Kultury mogą być również środki otrzymywane od osób fizycznych, osób prawnych oraz z innych źródeł.
4. Wysokość rocznej dotacji na działalność GOK ustala Rada Gminy określając kwoty na płace wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe.
5. Obsługę finansową prowadzi księgowy Gminnego Ośrodka Kultury lub biuro rachunkowe na zlecenie.

§15
1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury prowadzi gospodarkę finansową z której rozlicza się z budżetem gminy.
2. Gminny Ośrodek Kultury sporządza roczne sprawozdanie finansowe i przedstawia bilans do zatwierdzenia Radzie Gminy.

§16
1. Źródłami przychodów Gminnego Ośrodka Kultury są:
1/ dotacje z budżetu gminy,
2/ dochody ze świadczeń usług:
a/ organizowania imprez rozrywkowych, kulturalnych i rekreacyjno- wypoczynkowych;
b/ wynajmowania pomieszczeń i sprzętu;
c/ organizowanie imprez zleconych, promocyjnych, okolicznościowych i innych;
3/ darowizny otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
4/ dotacje i granty uzyskane z innych źródeł.

§17
1. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury finansowane są w sposób następujący:
a/ dotację z budżetu Gminy przeznacza się na pokrycie wydatków funduszu płac i pochodnych w odniesieniu do pracowników działalności kulturalnej oraz wydatków rzeczowych związanych z działalnością kulturalną i remonty,
b/ dochody z usług przeznacza się na finansowanie wydatków funduszu płac i pochodnych w odniesieniu do pracowników zatrudnionych do jej prowadzenia i dofinansowanie podstawowej działalności kulturalnej;
c/ dochody z darowizn od osób fizycznych, prawnych i innych przeznacza się na działalność kulturalną.

§18
1. Gminny Ośrodek Kultury tworzy zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie odrębnych przepisów.
2. Gminny Ośrodek Kultury może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłaty nagród indywidualnych.
Zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębny regulamin.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§19
1. Rada Gminy może uchwałą dokonać połączenia, podziału lub likwidację Gminnego Ośrodka Kultury.
2. W przypadku podjęcia zamiaru likwidacji GOK, organizator zobowiązany jest na 6 miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji Ośrodka podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach likwidacji Ośrodka.

§20
1. Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie nadaje Rada Gminy Gostycyn.
2. Zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury dokonuje Rada Gminy.

 


Liczba odwiedzin : 464
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Krystian Krajewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystian Krajewski
Czas wytworzenia: 2004-05-31 00:00:00
Czas publikacji: 2004-05-31 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak