Regulamin Biblioteki 

 

Regulamin Biblioteki 

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOSTYCYNIE

1. Z wypożyczalni mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy obywatele.

2. W celu zapisania się w szeregi czytelników zgłaszający powinien:
a/ okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
b/ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnym podpisem do przestrzegania regulaminu,
c/ czytelnik podpisując zobowiązanie potwierdza zapoznanie się z regulaminem i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w „zbiorze danych czytelników Biblioteki Publicznej w Gostycynie” oraz na przetwarzanie tych danych w celach zgodnych z działalnością biblioteki,
d/ biblioteka zapewnia ochronę danych osobowych przechowywanych w zbiorze danych biblioteki zgodnie z przepisami ustaw o ochronie danych osobowych,
e/ czytelnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie,
f/ za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Czytelnik zobowiązany jest na życzenie bibliotekarki przedstawić dowód tożsamości oraz informować bibliotekę o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

4. Każdy czytelnik może wypożyczyć jednorazowo10 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni.

5. Biblioteka na prośbę czytelnika może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych osób.

6. Księgozbiór i prasa w czytelni udostępniane są na miejscu.

7. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza poszukiwane książki z wypożyczalni międzybibliotecznej.

8. Każdy czytelnik może korzystać z dwóch dostępnych w wypożyczalni katalogów- alfabetycznego i rzeczowego. W przypadku trudności w poszukiwaniach, na życzenie czytelnika, pomocy udziela pracownik biblioteki.

9. W bibliotece czytelnicy mają wolny dostęp do półek.

10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującej bibliotekarki, jej też zwraca wypożyczone wcześniej książki.

11. Za książki zagubione, uszkodzone, bądź nie zwrócone do biblioteki z innych powodów odpowiada czytelnik. Kwota jaką zobowiązany jest w tych przypadkach uiścić nie może być niższa od aktualnej ceny danej książki na rynku. Cenę książki ustala bibliotekarka w oparciu o jej cenę inwentarzową lub aktualną cenę książki.

12. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w pkt. 4 biblioteka pobiera opłaty:
- za upomnienie 2 zł.
- za przetrzymywanie jednej książki 0,50 zł. Za każdy rozpoczęty miesiąc ponad dopuszczalny termin
Stawki wymienione wyżej będą ustalone zawsze na początku roku.

13. Za książki szczególnie cenne zwłaszcza pojedyncze egzemplarze poszukiwanych tytułów pobierana będzie kaucja.

14. Do wpłaty kaucji zobowiązani są czytelnicy spoza gminy (turyści) korzystający z usług biblioteki w okresie wakacji. Wysokość kaucji nie może być niższa od aktualnej wartości książki. Czytelnik otrzymuje zwrot kaucji po oddaniu książki. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody Gminnego Ośrodka Kultury.

15. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.
Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie.

 

 


Liczba odwiedzin : 413
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Krystian Krajewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystian Krajewski
Czas wytworzenia: 2004-07-21 00:00:00
Czas publikacji: 2004-07-21 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak