Rejestr instytucji kultury  

 
 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

GMINY GOSTYCYN

 

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Gostycyn, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406) i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej. Zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej. Dostęp do zawartości Rejestru jest otwarty i można z niego sporządzać wydruki.
Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  1. Otwarty dostęp do zawartości Rejestru,
  2. Wydanie odpisu z Rejestru albo Elektronicznej Księgi Rejestrowej.


Niezależnie od niniejszego Rejestru dla każdej instytucji kultury prowadzona jest Elektroniczna Księga Rejestrowa.

Organizator  prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

W celu wydania odpisu z Rejestru bądź Elektronicznej Księgi Rejestrowej, należy zwrócić się z wnioskiem do Wójta Gminy Gostycyn, ul. Bydgoska 8 89-520 Gostycyn 89-520 Gostycyn, tel. 52-3367318, e-mail:gostycyn@las.pl lub promocja@gostycyn.pl

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gostycyn link  (350.3 KB)

 

Liczba odwiedzin : 2017
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Śpica
Czas wytworzenia: 2013-01-15 12:22:13
Czas publikacji: 2013-01-15 12:22:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak