Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

 

 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 

Wójt Gminy Gostycyn uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Gostycyn prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Gostycyn. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1)       1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)       2) numer identyfikacji podatkowej NIP,

3)       3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

4)       4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz.897).

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2. Znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze. zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1) Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2) Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3) Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Uwaga! Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz.897).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2) Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4) Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

Załączniki

oswiadczenie[1].doc

Data: 2016-02-08 10:35:41 Rozmiar: 29.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek_o_zmiane_wpisu_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.doc

Data: 2016-02-08 10:35:41 Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz

wniosek_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.doc

Data: 2016-02-08 10:35:41 Rozmiar: 157k Format: .doc Pobierz

REJESTR_DZIALALNOSCI_REGULOWANEJ[- ostatni z 31.08.2017.doc

Data: 2018-11-28 10:06:04 Rozmiar: 238k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 793
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Patoleta
Czas wytworzenia: 2012-05-11 12:20:43
Czas publikacji: 2018-11-28 10:06:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak