Likwidacja znaków opłaty skarbowej  

 

Likwidacja znaków opłaty skarbowej

Urząd Gminy w Gostycynie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), od dnia 1 stycznia 2007 r. zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo na konto Gminy Gostycyn w Banku Spółdzielczym w Koronowie, Oddział Gostycyn,
Nr 74 8144 0005 2003 0030 1124 0001.

 

Co do zasady nie będzie już możliwe uiszczenie tej opłaty w formie znaków wartościowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy od dnia 1 stycznia 2007 r. opłacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (art. 1 ust. 2 nowej ustawy).

Opłacie skarbowej nie podlegają od dnia 1 stycznia 2007 r.
- podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, złożone po tej dacie,
- weksle, wystawione po 31 grudnia 2006 r.
- dokumenty zawierające oświadczenia woli poręczyciela,
- pełnomocnictwa oraz prokury, ich odpisy, wypisy i kopie składane  po 31 grudnia 2006 r. w sprawach innych, niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym (np. w bankach)

 Pełen tekst ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zawierającej wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tych opłat oraz zwolnienia. (1374KB)

 

Liczba odwiedzin : 1999
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Roma Giersz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ireneusz Kucharski
Czas wytworzenia: 2007-01-04 12:11:00
Czas publikacji: 2007-01-04 12:11:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak