ZBIÓRKA PUBLICZNA 

 

INFORMACJA

dotycząca procedury ubiegania się o pozwolenie Wójta Gminy Gostycyn na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze Gminy oraz składania sprawozdania ze zbiórki publicznej

 

PODSTAWA PRAWNA:
1. ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 162 z późn. 732),
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947,z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
4. ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 225, Poz. 1635).
Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają, w drodze decyzji administracyjnej:
1. wójt, burmistrz (prezydent miasta) - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części,
2. starosta - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
3. marszałek województwa - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat,
4. minister właściwy do spraw wewnętrznych - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo.
W przypadku, gdy zebrane ofiary mają być zużyte poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pozwolenia na zbiórkę udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone wówczas, gdy „cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze".
Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu (art. 4 ustawy). Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Wniosek powinien być skierowany do Wójta Gminy Gostycyn i podpisany przez osoby upoważnione do wyrażania oświadczeń woli (w sprawach majątkowych) w imieniu Wnioskodawcy. Wniosek powinien zawierać:
a) cel (lub cele - wymienione każdy z osobna), zgodne ze statutem lub aktem organizacyjnym wnioskodawcy, na który mają być przeznaczone środki pochodzące ze zbiórki, tj. jednoznaczne określenie na co faktycznie mają zostać przekazane środki ze zbiórki publicznej; informacja, iż mają to być cele statutowe byłaby zbyt ogólna dla potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego,
b) formy prowadzenia- mogą to być do wyboru: dobrowolne wpłaty na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną, zbieranie ofiar do puszek kwestarskich, zbieranie ofiar do skarbon stacjonarnych, sprzedaż cegiełek wartościowych, sprzedaż przedmiotów oraz zbieranie ofiar w naturze,
c) obszar na jakim będzie zbiórka prowadzona,
d) miejsce wydatkowania zebranych ofiar (tzn. w kraju czy za granicą),
e) termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki,
f) plan przeprowadzenia zbiórki, który określa sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej, liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej, przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.
W sytuacji, gdy jedną z form zbiórki ma być sprzedaż cegiełek wartościowych do wniosku należy dołączyć wzory tych cegiełek w poszczególnych nominałach, określić ilość w poszczególnych nominałach i wartość ich emisji (łączna kwota). Cegiełki te, jako druki ścisłego zarachowania, powinny być sporządzone w sposób uniemożliwiający ich podrobienie bez stosowania technik specjalnych i wiedzy fachowej. Na każdej cegiełce wartościowej sprzedawanej w ramach zbiórki publicznej, umieszcza się nazwę przeprowadzającego zbiórkę, jego adres, kolejny numer cegiełki, a także jej cenę. Na cegiełce może być umieszczona informacja dotycząca celów zbiórki publicznej.
Natomiast na każdym przedmiocie sprzedawanym w ramach zbiórki publicznej, wyraźnie i w sposób trwały podaje się nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną, oraz cenę przedmiotu. Napisy te powinny wyróżniać przedmioty sprzedawane
w ramach zbiórki publicznej, od innych przedmiotów, znajdujących się w obrocie.
Zbieranie ofiar w naturze może być dozwolone tylko w przypadku, gdy wszystkie dary będą mogły być w niezmienionej postaci zużyte na cel, określony w pozwoleniu.
Bardzo ważne jest odpowiednie, jednoznaczne sprecyzowanie celu (-ów) i form prowadzenia zbiórki, obszaru, jaki zbiórka będzie obejmować, przedstawienie planu jej prowadzenia oraz określenie kosztów przeprowadzenia planowanej zbiórki (powinny być jak najniższe - nie powinny jednak przekroczyć 10% zebranej kwoty).
2.AktualnystatutWnioskodawcy.
Do wniosku należy dołączyć aktualny statut wnioskodawcy (lub akt organizacyjny komitetu ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za rozliczenie zbiórki - podać serię i numer dowodu osobistego lub numer PESEL).
3.Aktualnywyciągzrejestrusądowego.
Do wniosku należy dołączyć aktualny wyciąg z rejestru sądowego (w przypadku komitetów - pełny skład osobowy z podpisami oraz adresami członków).
Możliwe jest również nadesłanie uwierzytelnionych kopii powyższych dokumentów. Uprawnionym do uwierzytelniania dokumentów jest organ, który wydał dokument, albo notariusz. Organ dopuszcza dokonanie poświadczenia przez radcę prawnego lub adwokata. Poświadczenie statutu możliwe jest również przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (na każdej stronie czytelne podpisy za zgodność z oryginałem) oraz załączenie oświadczenia o zgodności kopii załączonego statutu z aktualnym brzmieniem statutu zarejestrowanym przez sąd rejestrowy oraz podaniem daty tego poświadczenia.
4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
MIEJSCESKŁADANIADOKUMENTÓW:
- listownie na adres: Urząd Gminy w Gostycynie, ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn,
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Gostycynie, Sekretariat , I piętro.
OPŁATY:
Stosownie do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Wysokość opłaty skarbowej wynosi 82 zł.
Wpłat opłaty skarbowej należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Gostycynie w Banku Spółdzielczym w Koronowie, Oddział w Gostycynie Nr: 74 8144 0005 2003 0030 1124 0001 w dowodzie wpłaty podając: "opłata skarbowa od wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej".
Stosownie do ustawy o opłacie skarbowej z opłaty skarbowej zwalnia się organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
DECYZJA:
Organ administracji wydając decyzję pozwalającą na przeprowadzenie zbiórki publicznej obok celu i form jej prowadzenia, określa w sentencji jej termin. Oznacza to, że udzielone pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej jest de facto skuteczne od momentu odebrania go przez wnioskodawcę, a zatem dopiero od tego momentu możliwe jest prowadzenie zbiórki publicznej.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Gostycyn, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od momentu otrzymania jej przez stronę postępowania, jeśli nie zwróci się ona w tym terminie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stosownie do treści art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja zgodna z żądaniem Strony, podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
Jeżeli zbiórka prowadzona będzie niezgodnie z przepisami prawa, zezwolenie może być cofnięte, zebrane środki przekazane na inny cel humanitarny, a organizator ukarany grzywną (art. 10 ustawy o zbiórkach publicznych i art. 56 Kodeksu wykroczeń).
Pozwolenie można odebrać osobiście (lub przez pełnomocnika posiadającego oryginał pełnomocnictwa) Pani Marii Łowigus, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Może zostać ono również doręczone drogą pocztową (przesyłką poleconą- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ:
Z wyników przeprowadzonej zbiórki należy złożyć SPRAWOZDANIE i dostarczyć w terminie 1 miesiąca po zakończeniu zbiórki wraz załączonym ogłoszeniem prasowym o wynikach zbiórki. Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej należy umieścić w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.
Ogłoszenie powinno zawierać: nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną, nazwę organu, oraz datę i numer pozwolenia, sumę zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniającą ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej, rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze, wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków.
W sprawozdaniu oprócz wymienionych wyżej elementów należy podać:
1. dokładne przedstawienie podziału czystego dochodu ze zbiórki publicznej, stanowiącego sumę zebranych ofiar pomniejszoną o wskazane koszty zbiórki publicznej, z wymienieniem wykonanych zadań w ramach realizacji celów, na które dochód ten został przeznaczony, oraz sum albo ilości i rodzaju ofiar w naturze przekazanych na każdy z tych celów. W przypadku, gdy organizator zbiórki publicznej nie wykorzysta w okresie trwania zbiórki wszystkich zebranych darów winien poinformować organ o pozostałych darach oraz o sposobie i terminie ich wykorzystania, a także nadesłać dodatkowe uzupełnienie sprawozdania o wydatkowaniu środków zebranych w ramach zbiórki,
2. wykaz kwotowo-rzeczowy kosztów przeprowadzenia zbiórki (z wyszczególnieniem rodzaju i kwot poniesionych kosztów na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki); należy również podać procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty.
Jeżeli zbiórka publiczna nie została przeprowadzona, należy o tym, w formie pisemnej, poinformować organ, który wydał pozwolenie oraz podać przyczyny, z powodu, których nie przeprowadzono zbiórki.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji w zakresie zezwoleń na zbiórki publiczne udziela – Pani Danuta Jawor , tel. 052/ 33 67 319, pokój 13. II piętro

default.gif Załącznik nr 1 - ustawa o zbiórkach publicznych (9KB)
default.gif Załącznik nr 2 - Wniosek o pozwolenie na zbiórkę publiczną (15KB)
default.gif Załącznik nr 3 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (11KB)
   Załącznik nr 4 - Rejestr pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych     (33.5 KB) 

Liczba odwiedzin : 2130
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Grudzina
Czas wytworzenia: 2007-02-05 13:57:00
Czas publikacji: 2007-02-05 13:57:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak