Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

 

2019-02-13 14:07:41
Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się V sesja Rady Gminy Gostycyn.

 

2019-02-13 14:05:53
OBIWESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.23.13.2018 z dnia 6 lutego 2019 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie, odbudowie i przebudowie urządzeń i obiektów małej retencji wodnej w Nadleśnictwie Zamrzenica – postępowanie 3” dla zadania: „Mała retencja oraz ochrona łąk mokradłowych w Leśnictwie Pieńkowo” na części działek o nr ewid. 204-LP, 205-LP, 206-LP, 207-LP, 208-LP i 209-LP położonych w Pruszczu, gmina Gostycyn

2019-02-08 10:28:52
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 1081 z późn. zm.), a także art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Gostycyn

 

zawiadamia,

 

że dnia 24 stycznia 2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Gostycyn decyzja nr OŚ.6220.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn.

Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi, można zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy, pokój nr 10, w godzinach pracy urzędu (tj. 715-1515) w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 

 

                                                                           Wójt Gminy

                                                                        /-/ Ireneusz Kucharski

2019-01-30 14:35:14
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

        

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

Wójt  Gminy Gostycyn  informuje, iż w dniu 28.01.2019 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gostycynie, ul. Bydgoska 8 na okres 21 dni oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gostycyn http://www.bip.gostycyn.pl/ ) wykaz dot. dzierżawy gruntu ornego położonego w Gostycynie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gostycyn, pok. 2, tel. (052) 3367317.

 

 

                                                                           Wójt Gminy

                                                                        /-/ Ireneusz Kucharski

2019-01-30 14:19:29
OBWIESZCZENIE

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.22.13.2018 z dnia 25 stycznia 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia ulicy Dzieci Drzewa Życia na działkach o nr ewid. 345, 412, 878, 839/1, 871/1, 870/2, 870/1, 840, 838, 802 i 794 położonych  w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn.

2019-01-25 10:05:59
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

 

2019-01-17 07:52:53
Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Gostycyn

2019-01-17 07:52:34
Uwaga rolnicy! Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego za olej napędowy używany do prdukcji rolnej

Od 1 stycznia 2019 r. zwiększono limit oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z 86 litrów do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz wprowadzono limit do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła. Limit ten wynosi 30 litrów na 1 DJP.

2019-01-15 13:52:05
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.21.12.2018 z dnia 14 stycznia 2019 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia ścieżki dla pieszych na działkach o nr ewid. 207/2 i 173/4 położonych w miejscowości Bagienica, gmina Gostycyn

2019-01-14 15:02:00