Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyniku pierwszego ( I ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 04 września 2017 r. o godz. 9:00
w Urzędzie Gminy w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 8 ( sala narad) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostycynie, oznaczonej jako działka nr 1234/6.

2017-09-04 14:12:18
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.13.3.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków z jej zasilaniem energetycznym na działkach o nr ewid. 972 i 980 położonych w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn

2017-08-28 14:32:15
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.12.3.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 322/5 i 175/1 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 314/5 położonej w Wielkim Mędromierzu, gmina Gostycyn

2017-08-28 14:28:54
Ogłoszenie

Ogłoszenie

o wyłozeniu do publicznego wglądu "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gostycyn"

2017-08-24 13:21:52
Posiedzenia komisji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

2017-08-17 14:32:49
Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 24 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Gostycyn

 

2017-08-17 14:27:33
Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie rozdz. VI § 21 pkt. 6
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Gostycynie
uprzejmie informuję,

że dnia 14 sierpnia 2017 r.
/poniedziałek/

 Urząd Gminy będzie nieczynny.

 

 

Wójt Gminy Gostycyn

/-/ Ireneusz Kucharski

2017-08-09 07:45:58
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.11.12.2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.
o wydaniu decyzji nr PP.6733.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1033 C Wielki Mędromierz - Gostycyn na działkach o nr ewid. 277/3, 130/1, 131/1, 141/1, 142/1, 268/3, 269/1, 277/4, 277/5 i 277/14 położonych w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn

2017-08-01 11:37:19
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Gostycyn  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gostycyn

2017-07-26 08:45:46
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.9.10.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.

o wydaniu decyzji nr PP.6733.9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce o nr ewid. 50/1 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 51/14 w Łyskowie, gmina Gostycyn

2017-07-21 11:40:11