Zapytanie o cenę - Dostawa oleju opałowego do kotłowni GOK Gostycyn, Gimnazjum w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Wielkim Mędromierzu, Dom Nauczyciela w Bagienicy, Przedszkole w Gostycyn 

 

Gostycyn, 12.12.2003 r.

ZAPYTANIE O CENĘ

Gmina Gostycyn ul. Bydgoska 8 tel. (052) 334 6001 proponuje Państwu złożenie oferty przy realizacji zamówienia publicznego w trybie „zapytanie o cenę” (art. 67-69) ustawy z dnia 10 czerwca 1997r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76 poz. 344 z póź. zmianami).

Zamówienie ma obejmować będzie dostawę oleju opałowego do kotłowni: GOK Gostycyn, Gimnazjum w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w W. Mędromierzu, Dom Nauczyciela w Bagienicy, Przedszkole w Gostycynie, świetlica w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w W. Kloni. Zaoferowana cena powinna zawierać koszty transportu oraz ewentualne upusty jakie może zastosować Dostawca.
 

1. Przedmiotem zamówienia jest olej opałowy w ilości ok. 100000 l o parametrach:
Gęstość w 150 , max g/ml 0,860
wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6
temperatura zapłonu, min. 0 C 630 C
zawartość siarki, max. % (m/m) 0,20
barwa czerwona
znacznik min. mg/l 6,0
lepkość kinetyczna w temp. 200 C, max. mm 2/s 6,0

2. Termin realizacji w okresie od 1.01.2004r. do 15.12.2004r.

Zamawiający złoży zamówienie w terminie trzech dni przed planowaną dostawą. Dostawa do kotłowni nie mniejsza niż 500 l.

3. Sposób przygotowania oferty :
- obowiązkiem oferenta jest wypełnienie załączonego formularza oferty i podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
- propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.
- ofertę należy umieścić w zabezpieczonej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie
- kopertę zewnętrzną należy zatytułować;” Oferta na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych, teren Gminy Gostycyn”, na wewnętrznej kopercie należy podać dane identyfikacji oferenta.
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych
- okres związania ofertą wynosi 45 dni od dnia upływu składania ofert
- każdy z oferentów może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia

4. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
- aktualny wpis/odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzone dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o regularnym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i braku zaległości w ich uiszczaniu
- oświadczenie wg art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, oświadczenie wg art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych
- oświadczenie wg art. 18 ustawy o zamówieniach publicznych
- oświadczenie o sytuacji finansowej za rok 2001 i 2002
- atest – świadectwo jakości

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego(sekretariat) osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 29.12.2003r. do godz.8.50

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.12.2003r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego.

7. Zasady oceny ofert: jedynym kryterium oceny będzie cena dnia dostawy z internetu o udzielony upust na marży.

Cena zbytu NETTO + VAT na dzień 22.12.2003 r. za 1000 litrów oleju opałowego w rozbiciu:
cena zbytu loco producent + marża zrealizowana (adres strony internetowej producenta oleju ........................................... ).

Cena zbytu loco producent - ...................... zł. netto produkcji: ...........................................................
........................................................................................................................................................................
Marża zrealizowana: .................................... zł./1000 l
Cena zbytu netto - ....................................... (słownie zł.: ..........................................................................)
Cena brutto - ....................................... (słownie zł.: ..........................................................................)

8. Warunki płatności - zapłata za dostarczony towar nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez dostawę faktury w formie przelewu na konto bankowe Dostawcy

9. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów

10. Podpisanie umowy nastąpi w terminie 3 dni od ogłoszenia o wyborze oferty.

Wójt Gminy Gostycyn
mgr inż. Jacek Czerwiński

dokument + formularze (66kB) 

Zarządzenie (239kB) 

WYNIK POSTĘPOWANIA

wybrano ofertę Firmy "TANK” Spółka Jawna W. Konczalski M. Konczalski ul. Chrzanowskiego 11 87-100 Toruń za cenę dnia z internetu + marża 0,01 zł. + VAT 22% termin kredytowania 40 dni. 

 


Liczba odwiedzin : 480
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2004-10-18 00:00:00
Czas publikacji: 2004-10-18 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak