Przetarg nieograniczony - Kompleksowe wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego w zadaniu BUDOWA CENTRUM SPORTOWO - REHABILITACYJNEGO W GOSTYCYNIE 

 

OGŁOSZENIE

Zamawiający:
Gmina Gostycyn
Ul. Bydgoska 8
89 – 520 Gostycyn
tel/fax. (052) 33 67 310, 33 67 311
www.gostycyn.las.pl
e-mail:
gostycyn@las.pl 

ogłasza przetarg nieograniczony nie przekraczający wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 Euro na:

Kompleksowe wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Budowa Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego w Gostycynie”.
 

 1. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Gostycyn lub za zaliczeniem pocztowym.
  Cena SIWZ: 61 zł., słownie: sześćdziesiąt jeden złotych (brutto).
 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do pełnego (formalnego) zakończenia inwestycji p.n. „Budowa Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego w Gostycynie”..
 3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniający warunki art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
 4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: złożenie oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków
 5. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych.
 6. Kryteria wyboru `oferty i ich znaczenie(w%): cena 100 %
 7. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gostycyn
  Do 04.07.2005r. godz. 10.00 – sekretariat.
 8. Miejsce otwarcia: dzień i miejsce j.w., godz. 10.15 – salka konferencyjna, II piętro.
 9. Termin związania ofertą: 30 dni.
 10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 74.00.00.00-9
 11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
  - Ireneusz Kucharski – Inwestor Bezpośredni, tel. (0-52) 33 67 313

Fax (052) 33 67 311
e-mail: irek.kucharski@wp.pl

Wywieszono dnia 15.06.2005 r.

zobacz dokument (196kB)
UNIEWAŻNIENIE (344kB) 

PRZYCZYNA UNIEWAŻNIENIA

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp z o.o. z Bydgoszczy zażądało zmian treści SIWZ. Ponieważ żądane zmiany SIWZ dotyczyły rozdziału V postępowanie musiało zostać unieważnione. 

 


Liczba odwiedzin : 454
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-06-15 00:00:00
Czas publikacji: 2005-06-15 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak