Prawo miejscowe 

 


Treść uchwały

 

Data ogłoszenia

 

Numer Dziennika Urzędowego/Pozycja

Uchwała Nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2011 rok18.01.2011 r.6/58

Uchwała Nr IV/23/11 z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011

26.04.2011 r.

100/802

Uchwała Nr IV/26/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piła – skansen” w Gminie Gostycyn

08.06.2011 r.

131/1119

Uchwała Nr IV/30/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne

26.04.2011 r.

100/803

Uchwała Nr VII/53/11 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 

09.06.2011 r.

 

133/1156

Uchwała Nr VIII/58/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw

25.07.2011 r.

164/1390

Uchwała Nr X/69/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Gostycyn na lata 2011-2014

20.12.2011 r.

300/3279

Uchwała Nr XI/75/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne

07.12.2011 r.

272/2728

Uchwała Nr XI/76/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

07.12.2011 r.

272/2729

Uchwała Nr XI/77/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

07.12.2011 r.

272/2730

Uchwała Nr XI/78/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

07.12.2011 r.

272/2731

Uchwała Nr XI/79/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

07.12.2011 r.

272/2732

Uchwała Nr XI/82/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, Wieli Mędromierz i Piła w Gminie Gostycyn

 

07.12.2011 r.

 

272/2733

Uchwała Nr XII/85/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn

 

23.12.2011 r.

 

305/3324

Uchwała Nr XII/92/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2012-2016

23.12.2011 r.

305/3325

Uchwała Nr XII/94/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

23.12.2011 r.

305/3326

Rok Dziennika Urzędowego. Pozycja

Uchwała Nr XIII/96/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2012 rok

15.03.2012 r.

2012.557

 

Uchwała Nr XIII/97/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej

18.01.2012 r.

2012.67

Uchwała Nr XIV/100/12 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielkim Mędromierzu07.03.20122012.468
Uchwała Nr XIV/101/12 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielkiej Kloni07.03.20122012.469
Uchwała Nr XIV/108/12 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej07.03.2012

2012.470

 

Uchwała Nr XV/116/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany i nadania nowych nazw urzędowych ulicom oraz nadania nazw osiedlom w miejscowości Piła, Gmina Gostycyn18.04.20122012.959
Uchwała Nr XVI/124/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojó alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tycg napojów15.05.2012

 

 

2012.1131

 

 

Uchwała Nr XIX/143/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Gostycynie05.10.2012

2012.2051

Uchwała Nr XX/150/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na okręgi wyborcze08.11.20122012.2598
Uchwała Nr XX/151/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania08.11.2012

2012.2599

Uchwała Nr XXI/161/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości06.12.20122012.3338
Uchwała Nr XXI/162/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego06.12.20122012.3344
Uchwała Nr XXI/163/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od śrdoków transportowych06.12.20122012.3332
Uchwała Nr XXI/164/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Gostycyn06.12.20122012.3334
Uchwała Nr XXII/171/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Gostycynie08.01.20132013.153
Uchwała Nr XXII/177/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn08.01.20132013.150
Uchwała Nr XXII/178/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty08.01.20132013.149
Uchwała Nr XXII/179/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości08.01.20132013.152
Uchwała Nr XXII/180/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn
08.01.20132013.151
Uchwała Nr XXII/181/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn niezamieszkałych przez mieszkańców, a na których powstają odpady komunalne08.01.20132013.148
Uchwała Nr XXII/182/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów08.01.20132013.154
Uchwała Nr XXII/187/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny08.01.20132013.155
Uchwała Nr XXII/189/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok08.01.2013

2013.571

Uchwała Nr XXIII/197/13 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania28.02.20132013.932
Uchwała Nr XXIII/198/13 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności ieniężnych mających charakter cywilnoprawny01.03.20132013.951
Uchwała Nr XXIII/199/13 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn28.02.20132013.933
Uchwała Nr XXIII/202/13 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości28.02.20132013.934
Uchwała Nr XXIV/212/13 z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn04.04.20132013.1459
Uchwała Nr XXIV/217/13 z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości04.04.20132013.1460
Uchwała Nr XXV/224/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty06.05.20132013.1802
Uchwała Nr XXVI/225/13 z dnia 14 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn20.05.20132013.1987
Uchwała Nr XXVI/226/13 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów20.05.20132013.1988
Uchwała Nr XVIII/238/13 z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty17.07.20132013.2524
Uchwała Nr XXVIII/239/13 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi17.07.20132013.2525
Uchwała Nr XXVIII/240/13 z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospidarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości18.07.20132013.2540
Uchwała Nr XXIX/243/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn
02.10.2013

2013.2937

Uchwała Nr XXIX/244/13 z dnia 26 września 2013 r. w sparwie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarownaie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

02.10.2013

 

2013.2938
Uchwała Nr XXIX/249/13 z dnia 26 września 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2012-2016
02.10.2013

2013.2939
Uchwała Nr XXIX/251/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadanianazwy ulicy w miejscowości Gostycyn02.10.2013

2013.2940

Uchwała Nr XXIX/253/13 z dnia 26 września 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2013 rok

 

02.10.2013

2013.2941

Uchwała Nr XXX/255/13 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

28.10.2013

2013.3147

Uchwała Nr XXX/260/13 z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok28.10.2013


2013.3148

 

Uchwała Nr XXXI/262/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości02.12.20132013.3782
Uchwała Nr XXXI/263/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 02.12.20132013.3783
Uchwała Nr XXXI/264/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
02.12.20132013.3784
Uchwała Nr XXXI/267/13 z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok02.12.20132013.3785
Uchwała Nr XXXII/276/13  zdnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2014 rok30.12.20132013.4213
Uchwała Nr XXXII/277/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2013 rok30.12.2013

2013.4214

 

Uchwała Nr XXXIII/279/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sparwie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wpsierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-202005.03.20142014.718
Uchwała Nr XXXIII/287/14 z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok05.03.20142014.719
Uchwała Nr XXXIV/295/14 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Gostycyn na stałę obwody głosowania10.04.20142014.1256
Uchwała Nr XXXIV/299/14 z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2014 rok10.04.2014

2014.1257

Uchwała Nr XXXV/304/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2014 rok06.05.20142014.1487
Uchwała Nr XXXVI/30714 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Piła w Gminie Gostycyn20.03.20142014.1872
Uchwała Nr XXXVI/312/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gostycyn20.06.20142014.1873
Uchwała Nr XXXVI/314/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Gostycyn na 2014 rok20.06.20142014.1874
Uchwała Nr XXXVII/318/14 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Gostycyn na okręgi wyborcze06.08.20142014.2323
Uchwała Nr XXXVII/323/14  z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Gostycyn na 2014 rok06.08.20142014.2324
Uchwała Nr XXXVIII/327/14 z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2014 rok02.10.20142014.2647

 

 

Uchwała Nr XL/331/14 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe13.11.20142014.3213
Uchwała Nr XL/339/14  z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2014 rok13.11.20142014.3214
 


Treść uchwały

 

Data ogłoszenia

 

Numer Dziennika Urzędowego/Pozycja

Uchwała Nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2011 rok18.01.2011 r.6/58

Uchwała Nr IV/23/11 z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011

26.04.2011 r.

100/802

Uchwała Nr IV/26/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piła – skansen” w Gminie Gostycyn

08.06.2011 r.

131/1119

Uchwała Nr IV/30/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne

26.04.2011 r.

100/803

Uchwała Nr VII/53/11 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 

09.06.2011 r.

 

133/1156

Uchwała Nr VIII/58/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw

25.07.2011 r.

164/1390

Uchwała Nr X/69/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Gostycyn na lata 2011-2014

20.12.2011 r.

300/3279

Uchwała Nr XI/75/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne

07.12.2011 r.

272/2728

Uchwała Nr XI/76/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

07.12.2011 r.

272/2729

Uchwała Nr XI/77/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

07.12.2011 r.

272/2730

Uchwała Nr XI/78/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

07.12.2011 r.

272/2731

Uchwała Nr XI/79/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

07.12.2011 r.

272/2732

Uchwała Nr XI/82/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, Wieli Mędromierz i Piła w Gminie Gostycyn

 

07.12.2011 r.

 

272/2733

Uchwała Nr XII/85/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn

 

23.12.2011 r.

 

305/3324

Uchwała Nr XII/92/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2012-2016

23.12.2011 r.

305/3325

Uchwała Nr XII/94/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

23.12.2011 r.

305/3326

Rok Dziennika Urzędowego. Pozycja

Uchwała Nr XIII/96/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2012 rok

15.03.2012 r.

2012.557

 

Uchwała Nr XIII/97/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej

18.01.2012 r.

2012.67

Uchwała Nr XIV/100/12 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielkim Mędromierzu07.03.20122012.468
Uchwała Nr XIV/101/12 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielkiej Kloni07.03.20122012.469
Uchwała Nr XIV/108/12 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej07.03.2012

2012.470

 

Uchwała Nr XV/116/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany i nadania nowych nazw urzędowych ulicom oraz nadania nazw osiedlom w miejscowości Piła, Gmina Gostycyn18.04.20122012.959
Uchwała Nr XVI/124/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojó alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tycg napojów15.05.2012

 

 

2012.1131

 

 

Uchwała Nr XIX/143/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Gostycynie05.10.2012

2012.2051

Uchwała Nr XX/150/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na okręgi wyborcze08.11.20122012.2598
Uchwała Nr XX/151/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania08.11.2012

2012.2599

Uchwała Nr XXI/161/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości06.12.20122012.3338
Uchwała Nr XXI/162/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego06.12.20122012.3344
Uchwała Nr XXI/163/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od śrdoków transportowych06.12.20122012.3332
Uchwała Nr XXI/164/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Gostycyn06.12.20122012.3334
Uchwała Nr XXII/171/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Gostycynie08.01.20132013.153
Uchwała Nr XXII/177/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn08.01.20132013.150
Uchwała Nr XXII/178/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty08.01.20132013.149
Uchwała Nr XXII/179/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości08.01.20132013.152
Uchwała Nr XXII/180/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn
08.01.20132013.151
Uchwała Nr XXII/181/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn niezamieszkałych przez mieszkańców, a na których powstają odpady komunalne08.01.20132013.148
Uchwała Nr XXII/182/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów08.01.20132013.154
Uchwała Nr XXII/187/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny08.01.20132013.155
Uchwała Nr XXII/189/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok08.01.2013

2013.571

Uchwała Nr XXIII/197/13 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania28.02.20132013.932
Uchwała Nr XXIII/198/13 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności ieniężnych mających charakter cywilnoprawny01.03.20132013.951
Uchwała Nr XXIII/199/13 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn28.02.20132013.933
Uchwała Nr XXIII/202/13 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości28.02.20132013.934
Uchwała Nr XXIV/212/13 z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn04.04.20132013.1459
Uchwała Nr XXIV/217/13 z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości04.04.20132013.1460
Uchwała Nr XXV/224/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty06.05.20132013.1802
Uchwała Nr XXVI/225/13 z dnia 14 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn20.05.20132013.1987
Uchwała Nr XXVI/226/13 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów20.05.20132013.1988
Uchwała Nr XVIII/238/13 z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty17.07.20132013.2524
Uchwała Nr XXVIII/239/13 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi17.07.20132013.2525
Uchwała Nr XXVIII/240/13 z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospidarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości18.07.20132013.2540
Uchwała Nr XXIX/243/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn
02.10.2013

2013.2937

Uchwała Nr XXIX/244/13 z dnia 26 września 2013 r. w sparwie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarownaie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

02.10.2013

 

2013.2938
Uchwała Nr XXIX/249/13 z dnia 26 września 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2012-2016
02.10.2013

2013.2939
Uchwała Nr XXIX/251/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadanianazwy ulicy w miejscowości Gostycyn02.10.2013

2013.2940

Uchwała Nr XXIX/253/13 z dnia 26 września 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2013 rok

 

02.10.2013

2013.2941

Uchwała Nr XXX/255/13 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

28.10.2013

2013.3147

Uchwała Nr XXX/260/13 z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok28.10.2013


2013.3148

 

Uchwała Nr XXXI/262/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości02.12.20132013.3782
Uchwała Nr XXXI/263/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 02.12.20132013.3783
Uchwała Nr XXXI/264/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
02.12.20132013.3784
Uchwała Nr XXXI/267/13 z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok02.12.20132013.3785
Uchwała Nr XXXII/276/13  zdnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2014 rok30.12.20132013.4213
Uchwała Nr XXXII/277/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2013 rok30.12.2013

2013.4214

 

Uchwała Nr XXXIII/279/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sparwie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wpsierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-202005.03.20142014.718
Uchwała Nr XXXIII/287/14 z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok05.03.20142014.719
Uchwała Nr XXXIV/295/14 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Gostycyn na stałę obwody głosowania10.04.20142014.1256
Uchwała Nr XXXIV/299/14 z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2014 rok10.04.2014

2014.1257

Uchwała Nr XXXV/304/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2014 rok06.05.20142014.1487
Uchwała Nr XXXVI/30714 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Piła w Gminie Gostycyn20.03.20142014.1872
Uchwała Nr XXXVI/312/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gostycyn20.06.20142014.1873
Uchwała Nr XXXVI/314/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Gostycyn na 2014 rok20.06.20142014.1874
Uchwała Nr XXXVII/318/14 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Gostycyn na okręgi wyborcze06.08.20142014.2323
Uchwała Nr XXXVII/323/14  z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Gostycyn na 2014 rok06.08.20142014.2324
Uchwała Nr XXXVIII/327/14 z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2014 rok02.10.20142014.2647

 

 

Uchwała Nr XL/331/14 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe13.11.20142014.3213
Uchwała Nr XL/339/14  z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Gostycyn na 2014 rok13.11.20142014.3214
 


Liczba odwiedzin : 943
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Okonek
Czas wytworzenia: 2012-01-12 08:42:14
Czas publikacji: 2012-01-12 08:42:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak