Stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gostycynie 

 

Stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gostycynie 

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gostycynie

Wójt Gminy Gostycyn
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gostycynie

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska  nauczyciela  w danej placówce,
- akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  lub dyplomowanego,
- ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą (jeżeli kurs  nadaje  kwalifikacje w   sposób określony w przepisach),
- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,
- w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w placówce oświatowej,
- posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej lub dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu   z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie  był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003r. Nr 118,poz. 1112 i Nr 137,poz.1304),oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.45,poz.65,poz.594,Nr 96,poz.874 i Nr 166,poz.1611);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 i Nr 153,poz.1271) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs w przedszkolu...” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia pod adresem:
Gminny Zespół Oświatowy ul. Sępoleńska 12a, 89-520 Gostycyn.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gostycyn.
     
Konkurs odbędzie się w dniu 30 maja 2006r. o godz. 13-tej w Zespole Szkół w Gostycynie ul. Sępoleńska 12a.

                                                                          Wójt Gminy Gostycyn
                                                                     /-/ mgr inż. Jacek Czerwiński

 


Liczba odwiedzin : 914
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Ireneusz Kucharski
Osoba odpowiedzialna za informację : Roma Giersz
Czas wytworzenia: 2006-04-28 00:00:00
Czas publikacji: 2006-04-28 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak