Warunki otrzymania zezwolenia na wywóz odpadów 

 

Warunki otrzymania zezwolenia na wywóz odpadów 

Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Gostycyn zostały określonem w Zarządzeniu Nr 7/2006 Wójta Gminy Gostycyn z nia 16.01.2006 r.
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz najemców, powinien spełniać następujące wymagania:
 
a) Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość dalszej realizacji, co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym, systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w gminnym planie gospodarki odpadami oraz w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych określonym w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Gostycyn.
 
b) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający zorganizowanie  i uruchomienie usługi w terminie 3 miesięcy od otrzymania zezwolenia.
 
c) Posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia przez instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w gminnym planie gospodarki odpadami.
 
d) W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w gminnym planie gospodarki odpadami nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania i  kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.
 
e) Posiadać możliwość selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.
 
f) Przekazywać w terminach określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, Poz. 2008 ze zm.) wykazy właścicieli nieruchomości.
 
g) Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.

 


Liczba odwiedzin : 721
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Roma Giersz
Osoba odpowiedzialna za informację : Roma Giersz
Czas wytworzenia: 2006-03-13 00:00:00
Czas publikacji: 2006-03-13 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak