Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
<b>Zarządzenie nr 74/2005 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 12.12.2005 r., w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gostycynie oraz w jednostkach organizacyjnych.</b> Zarządzenie nr  74/200


Zarządzenie nr 74/2005
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 12.12.2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gostycynie oraz w jednostkach organizacyjnych.

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 Poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 3a ust. 2 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 Nr 142 Poz. 1593)

zarządzam,
co następuje:

§ 1Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gostycynie oraz w jednostkach organizacyjnych – stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zobacz dokument (97kB)

2005-12-29 00:00:00
<b>Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gostycyn i oraz w jednostkach organizacyjnych</b> REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOSTYCYN ORAZ W JEDNOSTKAC

REGULAMIN
NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOSTYCYN ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.
Zasad rekrutacji ujętych w poniższym regulaminie nie stosuje się na stanowiska, w których zatrudnia się na podstawie wyboru i powołania.
Otwarty i konkurencyjny nabór nie dotyczy również stanowisk pomocniczych i obsługi.

Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze.
1.Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt, opierając się na informacjach przekazanych przez Sekretarza Gminy, kierownika komórki organizacyjnej (referatu), bądź jednostki o wakującym stanowisku w formie wniosku o przyjęcie nowego pracownika.
2.Wniosek o, którym mowa w pkt. 1, powinien być przekazany z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej, bądź jednostki.
3.Wniosek o przyjęcie nowego pracownika stanowi załącznik nr 1.
4.Kierownik komórki organizacyjnej i jednostki jest zobligowany do przedłożenia do akceptacji Wójtowi projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.
5.Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 3zawiera:
a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego je,
b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
c) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,
d) określenie odpowiedzialności,
e) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska,
6. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Wójtapowodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Rozdział II

Powołanie komisji rekrutacyjnej
1.Komisję rekrutacyjną powołuje Wójt w drodze zarządzenia.
2.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą obowiązkowo: Wójt, Sekretarz Gminy, kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie, pracownik odpowiedzialny za sprawy kadrowe w Urzędzie lub jednostce organizacyjnej, będący jednocześnie sekretarzem komisji.
3.Dodatkowo Wójt może powołać do komisji rekrutacyjnej inne osoby.
4.Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział III

Etapy naboru
1.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
2.Składanie dokumentów aplikacyjnych.
3.Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.
4.Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5.Selekcja końcowa kandydatów:
a) test kwalifikacyjny,
b) rozmowa kwalifikacyjna,
6.Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
7.Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
8.Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
1.Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gostycyn.las.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
2.Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach.
3.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a)nazwę i adres,
b)określenie stanowiska urzędniczego,
c)określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
d)wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
e)wskazanie wymaganych dokumentów,
f)określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
4.Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez 14 dni kalendarzowych.
5.Przykład ogłoszenia stanowi załącznik nr 3.

Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych
1.Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.
2.Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a)list motywacyjny,
b)życiorys – curriculum vitae,
c)kserokopie świadectw pracy,
d)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f)referencje,
g)oryginał kwestionariusza osobowego,
3.Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
4.Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział VI

Wstępna selekcja kandydatów
1.Analizy dokumentów dokonuje komisja rekrutacyjna.
2.Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
3.Celem analizy jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
4.Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Rozdział VII

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne
1.Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2.Lista, o której mowa w pkt. 1 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
4.Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
5.Przykład listy stanowi załącznik nr 4.

Rozdział VIII

Selekcja końcowa kandydatów
1. Na selekcję końcową składają się:
a) test kwalifikacyjny,
b) rozmowa kwalifikacyjna,
2. Test kwalifikacyjny.
a)celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
b)każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową,
c)test kwalifikacyjny opracowuje komisja rekrutacyjna.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.
a)celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
b)rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
-predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
-posiadaną wiedzę na temat Gminy Gostycyn,
-obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
-cele zawodowe kandydata.
c)rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna.
d)każdy członek komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

Rozdział IX

Ogłoszenie wyników
1.Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
2.Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Rozdział X

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy
1.Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.
2.Protokół zawiera w szczególności:
a)określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona i nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
b)informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.
3.Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5.

Rozdział XI

Informacja o wynikach naboru
1.Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2.Wzór informacji, o której mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 7 i 8
3.Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4.Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2, 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział XII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób , które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
3.Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Załącznik nr 1 do regulaminu (23kB) - Wzór niosku o przyjęcie nowego pracownika
Załącznik nr 2 do regulaminu (38kB) - Wzór formularza opisującego stanowisko pracy w urzędzie
Załącznik nr 3 do regulaminu (25kB) - Wzór ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy
Załącznik nr 4 do regulaminu (23kB) - Wzór listy kandydatów spełniających wymagania formalne
Załącznik nr 5 do regulaminu (34kB) - Wzór protokołuz przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Załącznik nr 6 do regulaminu (22kB) - Wzór oświadczenia
Załącznik nr 7 do regulaminu (22kB) -Wzór negatywnej informacji o wynikach naboru
Załącznik nr 8 do regulaminu (23kB) - Wzór pozytywnej informacji o wynikach naboru

2005-12-29 00:00:00
Informacje o naborze na wolne stanowiska w Urzędzie

Informacje o naborze na wolne stanowiska w Urzędzie
2006-08-14 00:00:00
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze – referenta ds. obsługi Rady Gminy

O g ł o s z e n i e
o  naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze – referenta ds. obsługi Rady Gminy
2007-06-04 20:14:00
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz tajnej kancelarii.

O g ł o s z e n i e
o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz tajnej kancelarii.
2007-06-04 20:23:00
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze – referenta ds. księgowości podatkowej

O g ł o s z e n i e
o  naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze – referenta ds. księgowości podatkowej
2007-06-04 20:32:00
Lista osób spełniających wymagania formalne

Informacja

W związku z upływem terminu złożenia dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowiska referenta do spraw obsługi rady gminy,  referenta do spraw księgowości podatkowej oraz stanowiska w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz tajnej kancelarii, w załączeniu przedstawiamy listy osób spełniających wymagania formalne.
2007-06-29 14:52:00
Wyniki testu kwalifikacyjnego

Informacja

W załączeniu przedstawiamy wyniki z testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniu 4 lipca 2007 r. oraz osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
2007-07-05 10:15:00
REFERENT DS. OBSŁUGI RADY GMINY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBSŁUGI RADY GMINY

 

2007-07-09 19:35:00
NA STANOWISKO ZAKRESIE EWIDENCJONOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, OBRONY CYWILNEJ ORAZ TAJNEJ KANCELARII.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO ZAKRESIE EWIDENCJONOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, OBRONY CYWILNEJ ORAZ TAJNEJ KANCELARII.

 

2007-07-09 19:48:00