Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE - terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Gostycyn


OGŁOSZENIE

Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

2006-01-04 00:00:00
OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Gostycynie informuje, że rozstrzygnięto konkurs „Ekologiczne Sołectwo”

2006-01-18 00:00:00
OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 24 stycznia 2006 r. została wydana decyzja nr 7331-57/05/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie oddziału szpitala powiatowego z dodatkową funkcją rehabilitacyjną, w miejscowości Gostycyn-Piła położonej w gminie Gostycyn wraz z budową niezbędnych urządzeń budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.

2006-01-24 00:00:00
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
2006-01-31 00:00:00
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GOSTYCYN


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gostycyn informuje,

że w dniu 28 lutego 2006 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów o magazynowania odchodów zwierzęcych, tj. płyty obornikowej o powierzchni 1350 m2 i dwóch zbiorników o łącznej pojemności 912 m3 na działce o nr ewid. 553/24 położonej w m. Kamienica.
W pokoju 9, I piętro, Urzędu Gminy w Gostycynie
wyłożony jest „Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko”.

2006-02-28 00:00:00
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GOSTYCYN


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GOSTYCYN

informuje,że w dniu 02 marca 2006 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów o magazynowania odchodów zwierzęcych, tj. płyty obornikowej o powierzchni 560 m2 oraz zbiornika monolitycznego żelbetowego otwartego opojemności 506 m3 na działce o nr ewid. 306/10 położonej w miejscowości Wielka Klonia, gm. Gostycyn.
W pokoju 9, I piętro, Urzędu Gminy w Gostycynie wyłożony jest „
Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko”.

2006-03-03 00:00:00
OGŁOSZENIE - dnia 22 marca 2006 r. o godz. 9.00 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Gostycyn


OGŁOSZENIE

Dnia 22 marca 2006 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu GminyGostycyn odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Gostycyn.

2006-03-08 00:00:00
OGŁOSZENIE - terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Gostycyn


O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

2006-03-08 00:00:00
OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

Zgodnie z wytycznymi w ogłoszeniu o konkursie do dnia 3 lutego 2006 roku do godz 15.00 wpłynęła jedna oferta na realizację w/w zadania.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja przystąpiła do rozpatrzenia oferty.

2006-03-09 00:00:00
INFORMACJA


INFORMACJA

W Urzędzie Gminy w Gostycynie zainicjowane zostały prace nad uszczegółowieniem wydzielenia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

2006-03-19 00:00:00